KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş. (“EFESTUR”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin iş ilişkisi içinde bulunduğumuz firmaların çalışanlarının kişisel verileri işleyebiliyoruz.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE VERİ TOPLADIĞIMIZ KAYNAKLAR

İşlediğimiz kişisel bilgiler; şirketimizle iş ilişkisi içine girmeniz, mal veya hizmet almanız, iş başvurusu yapmanız, www.efestur.com web sitemizi ziyaretiniz, Web sitemizde yer alan e-bülten üyeliğiniz, telefon ve e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız ve işyerimizi ziyaretiniz kapsamında doğrudan sizlerden veya personeli bulunduğunuz firmalar tarafından iş ilişkisi çerçevesinde tarafımıza aktarılmak suretiyle toplanmaktadır.

Müşterimiz olarak EFESTUR’dan MICE, vize aracılık, seyahat, biletleme, transfer, araç kiralama, konaklama hizmetleri için aracı acente hizmeti satın almanız veya bir başka surette EFESTUR ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileriniz iletişim verileriniz, mal varlığı verileriniz, eğitim ve meslek verileriniz, finansal verileriniz, EFESTUR tarafından Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, sözleşmenin kurulması/ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (bu paragrafta belirtilen hizmetlerin sağlanması burada belirtilen verilerin işlenmesini zorunlu kılmaktadır) ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında ve burada belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Yine EFESTUR tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, iletişim faaliyetlerinin, seyahat planlama, biletleme, konaklama, organizasyon, gezi, etkinlik, reklam, kampanya, promosyon ve operasyon süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli olan EFESTUR tarafından sunulan her türlü hizmete ilişkin tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse, yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, sizlere sunacağımız fiziki formları doldurup imzalamak suretiyle fiziksel ortamda, web sitemizde yer alan kişisel verileriniz ile ilgili izin alanındaki izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle dijital ortamda izin verebileceksiniz.

Çalışanlarımızın kişisel verilerini İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işliyor, tüm çalışanlarımızı ayrıca yazılı ve basılı metinlerle kişisel verileri konusunda son derece kapsamlı bilgilendiriyoruz.

Çalışan adaylarımızın kişisel verilerini iş sözleşmesinin kurulması ve ifası amaçlarının yanı sıra meşru menfaatimiz kapsamında işliyor, ve görüşmeye çağırdığımız tüm adayları yazılı ve basılı metinlerle kişisel verileri konusunda son derece kapsamlı bilgilendiriyoruz.

Ziyaretçilerimizin kişisel verilerini güvenlik gerekçeleri ve meşru menfaatimiz kapsamında işliyor ve iş yerlerimizde kişisel veri bilgilendirme metinleri bulunduruyoruz.

İş ortağı ve tedarikçilerimizin yetkili ve çalışanlarının kişisel verilerini, ticari ilişki kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyor ve kendilerini kapsamlı bir bilgilendirme metni ile ayrıca bilgilendiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİ AKTARDIĞIMIZ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

EFESTUR olarak, kişisel verileri yukarıda belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve işin niteliğine göre Konsolosluklara, havayolu şirketlerine, otellere, araç kiralama şirketlerine, dahil olduğumuz Anadolu şirkteler Grubuna, talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine veya iş birliği halinde olduğumuz, hizmet aldığımız iş ortağı ve tedarikçilere üçüncü kişilere, sizlere sunduğumuz hizmetleri yerine getirmek üzere birlikte çalıştığımız aracı kurumlarına Kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun ve sınırlı olarak burada sayılan kişilerden birine veya bir kaçına yukarıda sayılan amaçlarla aktarabiliyoruz.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek için tarafımıza başvurabilirsiniz.

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.

j) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup adresimize şahsen başvurarak teslim edebilirsiniz, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilirsiniz veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içeren başka bir belge ile e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da EFESTUR’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde iletmeniz durumunda EFESTUR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EFESTUR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

Tüm talep ve başvurularınızı kisiselveri@efestur.com e-posta adresine veya aşağıda belirtilen şirket adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgi için www.efestur.com adresinde bulunan Kişisel Veri İşleme Politikasını inceleyebilirsiniz

-----------------------------------------------------------------------

TEDARİKÇİ/İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Sevgili İş ortağımız/Tedarikçimiz; Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Efestur Turizm İşletmeleri A.Ş. (“EFESTUR”) (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir..

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.efestur.com web adresinden erişilebilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMACI

Ticari ilişki içinde bulunduğumuz siz iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin (yetkilileriniz, çalışanlarınız, sizler tarafından aktarılmak suretiyle 3. kişilerin) kişisel verileri, Kanun’da belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından,

 Ticari ve Finansal Operasyonların yürütülmesi

 Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 Şirket İç Operasyonlarının ve iş süreçlerinin yürütülmesi

 Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda dahil olduğumuz Anadolu Holding şirketler grubuna, hizmet aldığımız, seyahat, organizasyon, vize aracılığı, araç kiralama, call center, kargo ve bankalarla birlikte diğer iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 Ticari ve Finansal Operasyonların yürütülmesi

 Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 Şirket İç Operasyonlarının ve iş süreçlerinin yürütülmesi

 Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında, fiziki belge ile veya elektronik ortamda tarafınızca doğrudan iletilmek yöntemi ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca rızanızı gerektirecek bir takım kişisel verilerinize ihtiyaç duyulduğunda Kanun’un 5/1 Maddesi uyarınca rızanız talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Web sitemizde (www.efestur.com) yer alan başvuru formunu doldurup adresimize elden teslim edebilirsiniz, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilirsiniz veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içeren başka bir belge ile e-posta (kisiselveri@efestur.com.tr) ya da EFESTUR’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde iletebilirsiniz. Bu durumda EFESTUR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EFESTUR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

EFESTUR KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU CCY

TEDARİKÇİ İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ